Opvoedingsproject

Onze school wil aan jonge kinderen kansen bieden om al hun mogelijkheden te ontwikkelen. Zo kunnen zij opgroeien tot volwassenen die een taak en een verantwoordelijkheid in de gemeenschap op zich nemen. Om dit doel na te streven staan directie en personeel als medeverantwoordelijken voor de begeleiding in.

Wij willen een school zijn voor “hoofd, hart en handen”. Zo worden gevarieerde sociale, culturele, pastorale en sportieve activiteiten georganiseerd om het schoolklimaat te optimaliseren.

Wij willen kinderen helpen bij het ontdekken van waarden die hen kunnen helpen om hun plaats in de samenleving te vinden.

In het voetspoor van Jan Berchmans, de patroon van de studerende jeugd, vragen wij aandacht voor eerlijkheid, dienstbaarheid, zelfdiscipline, optimisme, belangeloze inzet, luisterbereidheid … Zoals deze voorganger willen ook wij een uitdrukkelijke bekommernis voor elke leerling aan de dag leggen.

Vanuit evangelisch standpunt kunnen wij een verantwoorde houding leren aannemen tegenover de maatschappij, de wetenschap, de techniek, de literatuur en andere kunsten. De christelijke cultuur op onze school zal niet alleen de ondersteuning van ons dagelijks werk zijn. Ze zal ook uitdrukkelijk tot uiting komen bij sterke gelegenheden zoals : sacramentele vieringen, gebedsmomenten, missieactiviteiten, broederlijk delen, …

Mensen kunnen slechts iets waardevols realiseren in wederzijds respect en vertrouwen. Zo vormen directie, personeel en leerlingen samen een christelijke leefgemeenschap, waar het denken en het danken zowel een gave als een opgave is.

Sjabi wil jonge mensen vormen en het kind centraal stellen

Daarom is onze school kindgericht. Zorg en betrokkenheid voor het wel en wee van onze kinderen beheersen het klimaat van onze school.

We bedoelen hiermee :

*        dat het kind centraal staat en niet de leerstof

*        dat elk kind de moeite waard is

*        dat we de kinderen, die extra zorg nodig hebben, zolang mogelijk begeleiden en helpen

*        dat we tijd maken voor en aandacht besteden aan kinderen die op affectief en sociaal-economisch vlak minder bevoordeeld zijn.

Daarom besteden wij een enorme zorg aan kwaliteit. Een degelijk onderwijs waar de vakken met de nodige deskundigheid worden onderwezen, is het dagelijks streven van elke leerkracht. Zijn bekwaamheid laat bovendien toe verbanden te leggen met het geheel van het opvoedingswerk. In deze optiek besteedt onze school veel aandacht en zorg aan een voortdurende nascholing van personeelsleden.

Daarom is ons onderwijs doordrongen van een sterk maatschappelijke oriëntatie. De maatschappij waar onze leerlingen in leven, is er een van grote beweging, zij roept veel vragen op en biedt vele uitdagingen.

Daarom zijn begrippen als opvoeden tot een sociaal wezen (leren samenwerken en samenleven), burgerzin, aandacht voor het milieu en gezondsheidseducatie ons niet vreemd.

Daarom willen wij onze kinderen ook begeleiden in hun leerproces. Zo zal er o.a. een nauwe samenwerking onderhouden worden tussen kleuter- en lagere school.

Daarom is er in onze school een (h)echte samenwerking. Wij allemaal dragen de verantwoordelijkheid voor wat zich op school afspeelt. Wij beogen een school waar iedereen zich geborgen, veilig en thuis voelt

Daarom vinden wij pedagogisch gezag een conditio sine qua non. In de opvoedingsstijl die wij voor ogen hebben, moet men met gezag kunnen optreden. De wijze van gezag uitoefenen wordt bepaald door hartelijkheid, redelijkheid, consequentie en geloof. Gezag verwerven gebeurt niet door veel toe te geven, maar door te durven eisen. Kinderen verwachten van hun opvoeders een eerlijke en consequente aanpak. Zij moeten ervaren en weten dat het om hun geluk, om hun toekomst gaat.

Ons schoolreglement is een hulpmiddel en een houvast in het uitstippelen van een rechtvaardige aanpak. “Goede afspraken maken goede vrienden”.

Sjabi wil een christelijke school zijn

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is een katholieke school, waar de opvoeding gebeurt vanuit een christelijke inspiratie. De school wil kinderen helpen op te groeien tot christelijke volwassenen : tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstand- en gevoelsleven.

Vanzelfsprekend blijven de waarden die Jezus ons voorleefde en die wij kennen vanuit het Evangelie, onze belangrijkste bouwstenen :

dienstbaarheid, gelijkwaardigheid, volledige ontwikkeling van de talenten, vreugde, rechtvaardigheid, godsdienstig leven, geduld, eenvoud, ontvankelijkheid …

Daarom waarborgt het Sint-Jan Berchmansinstituut als katholieke school een geloofsaanbod aan zijn leerlingen.

Daarom verwachten wij van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij alleszins eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod.

Daarom worden de hoogtepunten van het kerkelijk jaar onder de aandacht van de leerlingen en het personeel gebracht.

Daarom nemen wij initiatieven voor acties zoals welzijnszorg, broederlijk delen, Damiaanactie, …

Daarom plannen wij regelmatig eucharistievieringen, gebedsmomenten, …

Daarom zorgen wij voor aangepaste klasgebeden.

Sjabi is een gemeenschap die leeft

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is een gemeenschap die leeft. Kinderen, leerkrachten, ouders, directie, opvoedend en administratief personeel en het onderhoudspersoneel horen er echt bij. In die gemeenschap heerst er een sfeer van vertrouwen en van warme menselijkheid en kunnen fouten vergeven en vergeten worden.

Het fundament voor het goed samenleven van kinderen en personeel in deze school is :

”eerbied voor elkaar”

Daarom zien wij er op toe dat onze kinderen :

*        niemand uitsluiten

*        niemand wegpesten en niemand pijn doen

*        respect hebben voor de eigenheid van elk kind

*        respect hebben voor het bezit en het werk van elk kind van deze school

”stijl in doen en laten”

Hoe moeilijk ook te definiëren, toch blijft “stijl” een kenmerk van het Sint-Jan Berchmansinstituut.

Daarom hebben wij een kritische kijk op extravagante modeverschijnselen o.m. wat betreft kapsel, kledij en sieraden, zeker wanneer die de algemene geldende normen dreigen te overschrijden.

Daarom gedragen onze leerlinge zich steeds hoffelijk, ook buiten de school.

Daarom voelen onze leerlingen zich medeverantwoordelijk voor orde en netheid in de lokalen die zij gebruiken en ook op de speelplaats.